Get Adobe Flash player

PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM „KRAINA SZCZĘŚCIA”

 

 

§1

1.      Punkt Przedszkolny „Kraina Szczęścia”  ma siedzibę w Jaszczwi nr 286.

2.      Ustalona nazwa używana przez Punkt Przedszkolny brzmi Punkt Przedszkolny „Kraina Szczęścia”.

3.      Podstawą prawną działania Punktu Przedszkolnego jest:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr256, poz.2572 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( Dz. U. z 2010 r. nr 161, poz.1080)

-niniejszy Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym „Kraina Szczęścia”

4.Punkt Przedszkolny prowadzony jest przez Dianę Bobusię, zwaną dalej Organem Prowadzącym.

 

§2

Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

1. Celem Punktu Przedszkolnego „Kraina Szczęścia” jest:

  • Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
  • Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.

2. Punkt Przedszkolny zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą i przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.

3. Punkt Przedszkolny dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.

4. Punkt Przedszkolny stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

5. Zadaniem Punktu Przedszkolnego „Kraina Szczęścia” jest:

a) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania.

b) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

c) Zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.

d) Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.

e) Szerzeniu znajomości języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego i języka niemieckiego.

f) Realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN.

g) Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.

h) Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

i) Umożliwienie pobierania nauki i opieki przez dzieci niepełnosprawne zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami

j) Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form  i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych,

k) Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka zdrowego i z deficytami

 

§ 3

Dzienny wymiar godzin zajęć w Punkcie Przedszkolnym „Kraina Szczęścia”

1.      Dzienny wymiar pracy, od poniedziałku do piątku, wynosi 11,5 godzin (od 6.30 do 18.00).

Istnieje możliwość pozostawienia dziecka „na godziny”, a także w soboty po uprzednim ustaleniu z opiekunem i za dodatkowa opłatą.

2.      Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi minimum 4 godziny dziennie.

3.      Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.

4.      Przedszkolny zestaw programów i podręczników obowiązuje, co najmniej przez rok.

 

 

§4

Warunki przyjmowania dzieci do Punktu Przedszkolnego „Kraina Szczęścia”

1. Punkt Przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci od 2,5 do 5 lat ( w ramach zajęć przedszkolnych).

2. Termin rekrutacji na dany rok określa Organ Prowadzący. Dzieci będą przyjmowane przez cały rok w zależności od wolnych miejsc.

3. Podstawę zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego stanowi „ Karta zgłoszenia dziecka”.

4.Liczba miejsc w Punkcie Przedszkolnym ustalona jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi i sanitarnymi i wynosi do 23 osób.

5.W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc Organ Prowadzący ustala zasady i kryteria rekrutacji, uwzględniając pierwszeństwo podopiecznych, uczęszczających w roku poprzednim.

6. W przypadku rezygnacji z miejsca w Punkcie Przedszkolnym, rodzic dziecka zobowiązany jest o poinformowania o tym fakcie władze placówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

7. Dziecko niepełnosprawne może być przyjęte do placówki po przedłożeniu przez rodzica orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej określającego poziom rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia  i kierunki pracy – wskazówki dla nauczyciela.

 

 

§5

1. Podopieczni maja prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego projektu. Mają prawo do:

- bezpiecznych warunków pobytu w Punkcie Przedszkolnym, miłego i radosnego spędzania czasu

-życzliwości i akceptacji zarówno ze strony personelu jak i rówieśników

- interesujących zajęć rozwijających ich umiejętności i zdolności

- stymulowania ich rozwoju zarówno fizycznego jak i psychicznego

2.      Podopieczni maja obowiązek:

- traktowania z szacunkiem i życzliwością personelu jak i dzieci przebywających w Punkcie Przedszkolnym

- przestrzegania zasad czystości

- dbania o mienie przedszkola: zabawki i przyrządy dydaktyczne

- aktywnego udziału w zajęciach

-w miarę możliwości radzić sobie z samodzielnym spożywaniem posiłków i ubieraniem się

3. Organ Prowadzący Punkt Przedszkolny może dokonać skreślenia dziecka z listy podopiecznych, gdy:

- rodzice nie uiścili opłat za Punkt Przedszkolny pomimo wcześniejszych upomnień i wezwań do uregulowania należności w wyznaczonym terminie

-podane przez rodziców informacje w karcie zgłoszeniowej dziecka mijają się z prawdą

-dziecko nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w punkcie dotyczącym obowiązków podopiecznych

- pomimo upomnień rodzica, dziecko przyprowadzane jest do placówki z oznakami różnych chorób i nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe

- nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami a nauczycielem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych

4. Opłaty za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym składają się z trzech części:

- opłaty stałej ( określonej przez Organ Prowadzący Punkt Przedszkolny)

- opłaty za żywienie ( wysokość stawki żywieniowej, ustalona przez Organ Prowadzący Punkt Przedszkolny)

- opłata za zajęcia dodatkowe

b) opłaty dokonywane są przez rodziców na konto Punktu Przedszkolnego do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry. W koszt pobytu miesięcznego wliczone są zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe.

 

 

§6

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

1. Dziecko przebywające w Punkcie Przedszkolnym jest pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.

2. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Punkcie Przedszkolnym jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

4. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

5. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi.

6. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.

7. W przypadku choroby dziecka nauczyciel nie zapewnia opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Punkcie Przedszkolnym, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

8. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Punktu Przedszkolnego bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

9. W Punkcie Przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

10. Wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice w terminie uzgodnionym z Organem Prowadzącym Punkt Przedszkolny.

11. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż, przepisów ruchu drogowego.

12. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.

 

 

 

 

§7

Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci do Punktu Przedszkolnego

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Punktu Przedszkolnego osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie zamieszczone jest w Karcie Zgłoszeniowej Dziecka.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Punktu Przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.

 

 

§8

Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego

1. Punkt Przedszkolny oferuje w ramach opłaty stałej pakiet zajęć dodatkowych.

2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Organ Prowadzący.

4. Punkt Przedszkolny może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

5. Na terenie Punktu Przedszkolnego na życzenie rodziców mogą być organizowane inne dodatkowe zajęcia, których częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

6. Opłaty za zajęcia dodatkowe ustalane są przez Organ Prowadzący.

 

 

§9

Okres pracy Punktu Przedszkolnego i terminarz przerw

1. Rok szkolny w Punkcie Przedszkolnym rozpoczyna się l września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2. Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i ewentualnych przerw ustalonych przez Organ Prowadzący.

3. Terminy przerw są ustalane na każdy rok przez Organ Prowadzący do dnia 20-go grudnia roku poprzedzającego i są publikowane w dokumencie: „Terminarz przerw w pracy Punktu Przedszkolnego „Kraina Szczęścia”.

 

 

§10

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia, współpraca z rodzicami

1. Nauczyciele współdziałają z rodziną dziecka (prawnymi opiekunami) poprzez:

a) wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci,

b) udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Punkcie Przedszkolnym,

c) udzielanie rzetelnych informacji rodzicom na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń ich dziecka,

d) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

e) korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,

f) prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi,

g) udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze.

 

2. Nauczyciele mają za zadanie:

a) traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,

b) dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w Punkcie Przedszkolnym i poza budynkiem Punktu Przedszkolnego,

c) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego,

d) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,

e) współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników,

f) systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

g) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie,

h) przeprowadzenie, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, a także opracowanie, w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i zrealizowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka

i) udzielanie rodzicom i opiekunom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomaganie ich w działalności wychowawczej.

3. W Punkcie Przedszkolnym mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia, udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

4. W Punkcie Przedszkolnym mogą być zatrudnieni pracownicy obsługi, osoby do pomocy nauczyciela.

5. Stosunek pracy w/w pracowników regulują odrębne przepisy.

 

 

 

§11

Prawa nauczycieli

1. Nauczyciele mają prawo do:

a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,

b) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

c) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru metod realizacji programu,

d) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

e) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

f) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

 

 

§12

Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice mają prawo do:

a) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dziecka,

b) rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,

c) wsparcia ze strony nauczycieli Punktu Przedszkolnego i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych.

 

2. Rodzice mają obowiązek:

a) przestrzegania niniejszego projektu,

b) poszanowania godności dziecka,

c) wzmacniania wysiłków Punktu Przedszkolnego skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków,

d) informowania w przypadku nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym, niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

e) punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z Punktu Przedszkolnego,

f) angażowania się jako partner w działania Punktu Przedszkolnego,

g) informowania nauczycieli o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,

h) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym.

9. Spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się minimum raz w roku (spotkania ogólne) oraz wg harmonogramu spotkań indywidualnych lub częściej na wniosek rodziców czy nauczycieli.

 

 

 

§13

Postanowienia końcowe

1. Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Projekt obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej– nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi.

3. Dla zapewnienia znajomości projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) publikację projektu na stronie www Punktu Przedszkolnego.

b) udostępnienie zainteresowanym projektu przez Organ Prowadzący.

 

Data ustalenia Projektu Organizacji Wychowania Przedszkolnego 30 czerwca 2011r.

 

Diana Bobusia- osoba prowadząca